ATS BUS - Site
Société ATS Webshop

Algemene verkoopsvoorwaarden


De algemene voorwaarden voor de verkoop regelt alle betrekkingen van de ATS bedrijf met zijn klanten, die worden geacht voor het afspreken van het uit de aanvaarding van de aanbieding das is uit de verzendings datum van het bevel

INLEIDING

Bij elke vaste en door ons aanvaarde bestelling, accepteert de koper onze Algemene Verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

Totstandkoming van de overeenkomst :
Indien er een prijsopgave door ons wordt opgemaakt dan kunnen er bijzondere voorwaarden zijn die de Algemene Verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden wijzigen of aan vullen.
Een overeenkomst (o.a. een bestelling)komt pas tot stand na onze schriftelijke bevestiging. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de Algemene of bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn.

GARANTIES

Bij de garantie van onze goederen, die van onze leveranciers blijven, wordt vermeld dat de kosten, het verplaatsen, het staan, de gevolgen die worden veroorzaakt aan personen en goederen, onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen.

ONTVANGST,SCHADE, ONTBREKEN EN LEVERINGTERMIJNEN VAN DE GOEDEREN

Alle goederen, met of zonder verzendingskosten, reizen op het risico van de koper. In geval van ontbreken, verlies, schade of vertraging dan moet de koper bij de vervoerder zijn klacht indienen. In geval van schade, ontbreken of bevriezen, dan moet de staat van deze goederen bij aankomst worden vastgesteld en op de leveringsbon worden beschreven. De koper moet dit schriftelijk bevestigen bij de vervoerder binnen drie dagen na de ontvangst van de goederen (artikel 105 van het Wetboek van Koophandel).

Geen enkele terugzending van goederen zal aanvaard worden zonder onze toestemming.
De door ons genoemde leveringstermijn wordt slechts als aanduiding aangegeven.
Als er een vertraging van een leveringstermijn is door overmacht, zal de levering gedaan worden op een datum die elke partij uitkomt.
De goederen worden in geen enkel geval teruggenomen of gerolen als er binnen 8 dagen na de levering geen aangetekende brief is gestuurd door de koper en/of als het een speciale bestelling is.

PRIJZEN

Onze prijzen worden altijd onder voorbehoud gegeven aangezien er wijzigingen kunnen voorkomen tijdens een lopende bestelling, zoals de goederenbelasting, de douanerechten, de vrachttarieven, de veranderingen wat betreft de wisselkoersen die voortkomen uit overheidsbeslissingen of wetgevingsresoluties. Eventuele wijzigingen van deze bestanddelen die voorafgaan aan de levering blijven de verantwoordelijkheid en/of ten voordele van de koper. Deze clausule geldt voor rekeningen die niet betaald zijn op de dag van dergelijke wijzigingen. Onze prijzen zijn exclusief extra BTW 19,6%. De prijzen zijn vastgesteld met vooruitbetaalde vrachtkosten in Frankrijk voor alle bestellingen met een minimum bedrag van 40 euro exclusief belasting op een enkele bestellingsbon.

EIGENDOMSVOORBEHOUD (wet 80.335 van 12 mei 1980)

Ons bedrijf behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen totdat deze volledig betaald zijn. Alle risico’s zijn echter overgedragen op het moment van de verzending.

Ons bedrijf kan dus alle goederen die niet op termijn betaald zijn opeisen, de aanbetalingen blijven behouden als vergoeding. Onze klanten zijn daarom verplicht de nodige maatregelen te nemen om deze goederen, die nog steeds het eigendom van ons bedrijf zijn, apart te houden. In geval van doorverkoop zal ons bedrijf eveneens de betaling kunnen opeisen bij een derde koper die naar behoren is ingelicht door onze klanten over de eigendom clausule.

BETALING

Onze reparaties, werkzaamheden en geleverde goederen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel tegen de geldende prijs op de dag van levering.

Indien er een verkoop is met een afbetalingsregeling en er is een volledig of zelfs een gedeeltelijk verval van een betalingstermijn, dan leidt dit onmiddellijk naar de opheffing van dit termijn en naar de onmiddellijke betaling van alle aan ons verschuldigde bedragen in welke hoedanigheid dan ook.
In geval van niet-betaling, zal een achterstandsrente van 1,3% worden toegepast op de geldende bank basisrente, samen met alle extra belastingen ten laste van de klant per maand over alle bedragen.

BETALING: een korting van 1% per maand over het totale belastingvrije bedrag zal er afgeschreven worden indien de rekeningen vooraf betaald worden.

GEVAL VAN OVERMACHT

De verkoper is niet verantwoordelijk voor de niet-aflevering of de vertraging in de uitvoering van de verkoop, indien de niet-levering of de vertraging te wijten is aan overmacht.
Desgelijks worden epidemieën, stakingen, tot stilstand brengen, productie voorval en het falen van de vervoerder contractueel in verband gebracht met een geval van overmacht. Als de daardoor ontstaande situatie drie maanden duurt, kan de verkoper de verkoop annuleren, zonder compensatie, door de koper te waarschuwen per aangetekende brief.De gehele of gedeeltelijke stillegging van de gebruikelijke bronnen voor de levering van grondstoffen en energie die nodig zijn voor de uitvoering van de productieprogramma’s zullen worden behandeld als een contractuele overmacht en leveringen zullen worden verminderd in verhouding tot de beschikbaarheid van grondstoffen en energie, is de koper zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

BEEINDIGINGS BEPALING

In geval van contractbreuk door een van de partijen, wordt deze verkoop overeenkomst nietig verklaart in het voordeel van de andere partij, zonder afbreuk te doen aan de schade die zou kunnen worden opgeëist door die partij. De beëindiging treedt in werking acht dagen na het versturen van een bericht waar geen antwoord op is gegeven.

JURISDICTIE

In geval van bezwaar, zal alleen de Rechtbank van Saint-Omer bevoegd zijn.
Onze wisselbrieven maken geen schuldvernieuwing of vrijstelling voor deze attributieve bepaling van de jurisdictie.